Veritas 培训

Veritas Enterprise Vault 12.x Compliance Accelerator - 面向用户

Veritas Enterprise Vault 12.x Compliance Accelerator - 面向用户

《Enterprise Vault Compliance Accelerator 12.x - 面向用户》课程专门面向使用或管理 Compliance Accelerator 以设置部门和采样的人员。此外,本课程还说明如何审查和标记电子邮件、如何通过搜索或复制项目到搜索文件夹并运行报告来执行搜索。