Veritas 培训

Veritas InfoScale Storage 7.3.1 for Windows:管理

Veritas InfoScale Storage 7.3.1 for Windows:管理

《Veritas InfoScale Storage 7.3.1 for Windows:管理》课程专门面向安装、配置和维护 Veritas InfoScale Storage 的 IT 专业人员。

本培训阐述 Veritas InfoScale Storage for Windows 的基本概念和操作流程。您可通过本课程掌握管理各种存储所需的技能。您还了解如何在环境中部署和配置 InfoScale Storage,并探索 InfoScale Storage 这一可扩展的卓越存储管理解决方案。